Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradnih igrah »Trajnostni izziv 21«

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradnih igrah »Trajnostni izziv 21« – promocijski igri Zavoda Trajnostni izziv 21, zavod za spodbujanje trajnostnega razvoja, Ježa 79A, 1231 Črnuče – Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«)

I.    ORGANIZATOR

Nagradne igre »Trajnostni izziv 21” (v nadaljnjem besedilu »Igre«) organizira in izvaja Zavod Trajnostni izziv 21, zavod za spodbujanje trajnostnega razvoja, Ježa 79A, 1231 Črnuče – Ljubljana, matična številka: 9163042000, s sedežem na naslovu Ježa 79A, 1231 Črnuče – Ljubljana, davčna številka: 2913541, e-poštni naslov: info@trajnostni-izziv21.si (v nadaljnjem besedilu »Organizator«). Nagradne igre lahko potekajo v sodelovanju s partnerskimi podjetji Organizatorja.

II.     NAMEN

Namen nagradne igre je promocija trajnostnega življenjskega sloga.

III.    TRAJANJE IGER

Nagradna igra bo potekala trikrat v enem šolskem letu, in sicer decembra, marca in junija. Datum objave vsakokratnega nagrajenca bo objavljen na Instagram strani organizatorja na sledeči povezavi www.instagram.com/trajnostni.izziv.21/ (v nadaljevanju »Instagram stran«).

IV.   PRAVICA DO SODELOVANJA

V Igrah lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. V kolikor v nagradni igri sodeluje oseba, mlajša od 18 let, soglasje za sodelovanje poda skrbnik, roditelj oz. drugi zakoniti zastopnik mladoletne osebe.

Soglasje vsakega udeleženca oziroma njegovega zakonitega zastopnika se poda s podpisom Izjave o soglasju za mladoletno osebo ali s kljukico sprejemanja teh Pogojev na spletni strani organizatorja.

Za sodelovanje v Igrah mora vsak posameznik izpolniti, kar določa posamezna nagradna igra, ki jo Organizator objavi na svoji Instagram strani ali spletni strani na sledeči povezavi https://trajnostni-izziv21.si/ (v nadaljevanju »Spletni strani«).

Udeleženci ne smejo biti zaposleni pri Organizatorju, ter ne smejo biti člani njihovih družin (otroci ali zakonski partnerji). Sodelovanje v Igrah ni vezano na nakup. Udeleženci lahko v Igrah sodelujejo večkrat.

V.   OPIS IN PODELITEV NAGRAD

 1.  Vsak udeleženec lahko osvoji le eno nagrado. Pojasnilo: v primeru, da je udeleženec, ki je v Igri že osvojil nagrado, z metodo naključnega izbora ponovno izbran kot zmagovalni udeleženec v Igri v istem šolskem letu, bo žrebanje neveljavno, Organizator pa bo izvedel ponovno žrebanje nagrajenca.
 1.  Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so izpolnili določbe, ki jih je na svoji Instagram strani ali spletni strani zastavil Organizator.
 1.  Žrebanje nagrad se izvede na dan, ki je objavljen na Instagram strani za posamezno nagradno igro (praviloma do 12. ure). Žrebanje nagrad se izvede po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki izpolnili določila nagradne igre v predpisanem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.
 2.  Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh Pogojev.

VI.   VREDNOST NAGRADE

 1. V skladu z določbami tretje točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se dobitek v Igrah šteje za drugi dohodek fizične osebe. Organizator bo nagrajencu predal nagrado in skladno z ZDoh-2 opravil obračun in plačilo akontacije dohodnine, kot davčni odtegljaj.
 1. Organizator ni odgovoren za morebitne druge davke in takse, ki se lahko pojavijo v povezavi s podeljenimi nagradami, v kolikor v skladu z veljavno zakonodajo takšne davke in takse ni dolžan plačati Organizator.

Vse nagrade so izplačane v neto vrednosti. Dohodnina se računa na neto vrednost nagrade. Osnova za dohodnino in akontacija dohodnine, ki jo organizator obračuna in plača, se všteva v celotno leto dohodninsko napoved nagrajenca.

VII.   PREVZEM IN UPORABA NAGRAD

 1. Zmagovalni udeleženci bodo obveščeni na dan žrebanja nagrad v Organizatorjevi objavi na Instagram strani, hkrati bo zmagovalec o nagradi obveščen tudi preko e-pošte ali preko šole. Zmagovalni udeleženec dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti, itd.) preko e-maila info@trajnostni-izziv21.si.
 1. Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade v roku desetih delovnih dni po prejemu obvestila o prejemu nagrade. V primeru prejema potrdila po preteku tega obdobja, zagotovljenega zmagovalnemu udeležencu za potrditev njegove/njene pripravljenosti za prevzem nagrade, Organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti. Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec odgovoriti na e-poštno sporočilo, poslano z naslova info@trajnostni-izziv21.si. V svojem e- mailu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov za dostavo nagrade, telefonsko številko ter davčno številko (da bo Organizator lahko skladno z ZDoh-2 opravil obračun in plačilo akontacije dohodnine, kot davčni odtegljaj).
 1. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v Igrah v roku desetih delovnih dni po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika nagrade.
 1. Nagrajenci bodo nagrado, v roku 45 dni po tem, ko so bili izžrebani in obveščeni, prevzeli na sedežu podjetja Organizatorja. V nasprotnem primeru si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika nagrade.

VIII.   UVELJAVLJANJE PRAVIC, POVEZANIH Z NAGRADAMI

 1. Udeleženec, ki je dobil nagrado, jo lahko prejme le v času in na kraju, ki ga dodatno določi Organizator.
 1. V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

IX.    PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

X.      PREKINITEV POSAMEZNE IGRE

Organizator lahko posamezno Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile, v primeru kršitve teh Pogojev ali nezakonite prisvojitve. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

XI.     ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

 1. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator ravnal namenoma ali s hudo malomarnostjo.
 1. Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.
 1. Organizator ne odgovarja za korespondenco v zvezi z nedobitnimi zahtevki, ki nastanejo kadarkoli po dejanski razdelitvi nagrad.
 1. Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igrami, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Instagram strani ali spletne strani Organizatorja, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.
 1. Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.
 1. Organizator ne odgovarja za kakovost nagrad, če so bile slednje izdane ali zagotovljene s strani tretjih oseb.

XII.    OSEBNI PODATKI

 1. Z izpolnitvijo obrazca Nagradna igra (v nadaljevanju »registracija«) udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe, razen v primerih, ko zakoniti zastopniki izpolnijo obrazec za mladoletno osebo, katero zakonito zastopajo. V takšnih primerih udeleženec izjavlja, da so navedeni osebni podatki pravilni, da soglaša z razkritjem razkritjem teh podatkov v primeru zmage pri žrebu v Igrah, in da prevzema polno odgovornost za razkritje in zagotavljanje teh osebnih podatkov.
 1. Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, email naslov in naslov in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igrami ter v namene Igre: pošiljanje navodil o Igrah ter dodelitve nagrad. S svojo registracijo za sodelovanje v Igrah udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno agencija) za namene Igre, vključno z imenom in sliko udeleženca, ki bo javno objavljena in uporabljena v zvočnih, tiskanih in video materialih Organizatorja, za kar slednji ni dolžan plačati. Organizator hrani osebne podatke največ 3 mesece po zaključku šolskega leta, v katerem se izvajajo Igre.
 2. Udeleženci imajo v skladu z določbami ZVOP-1, ZEK in GDPR pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Organizator. Organizator mora omogočiti dostop do ustreznih osebnih podatkov v roku 15 dni od datuma prejema zahteve ali pa mora v enakem obdobju udeleženca obvestiti o razlogih za zavrnitev te zahteve; pravico, da zahtevajo popravek, izbris ali blokiranje njihovih osebnih podatkov s strani Organizatorja. Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja se ne navezuje na obdelavo podatkov pred poslano zahtevo. Organizator se zaveže izbrisati osebne podatke iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve in o tem obvestiti udeleženca, ali pa mora v enakem obdobju udeleženca obvestiti o razlogih za zavrnitev te zahteve;
 1. Organizator lahko obdeluje osebne podatke udeležencev tudi v namene zagotavljanja skladnosti s svojimi zakonskimi obveznostmi, kot tudi za namene varstva svojih pravic in pravnih interesov ter pravic in pravnih interesov z njim povezanih subjektov ali drugih udeležencev.

XII.    DRUGE DOLOČBE

 1. S svojo registracijo za sodelovanje v Igrah se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.
 1. Organizator izjavlja, da Igre organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama. Instagram nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igrah. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igrah, se predložijo Organizatorju.
 1. Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v Igrah (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.
 1. Pogoji so objavljeni na spletni strani Organizatorja, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Iger, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.
 1. Stran Nagradna igra ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igrah Organizatorju zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in neomejeno pravico do uporabe materialov na območju, brez plačila licenčnine, za izvedbo Igre ter vseh promocijskih dejavnosti v zvezi z njo.
 1. V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje. Ti Pogoji začnejo veljati 1.12.2022 in veljajo do 24.10.2023.